Program Organizing Committee

Conference Co-Organizers
Henry Cao (CKGSB)           Tan Wang (SAIF)
Jennifer Huang (CKGSB)    Hong Yan (SAIF)
Program Chair:
Tan Wang (SAIF)
Program Committee:
Cao, Henry (CKGSB)
Chen, Hui (MIT)
Huang, Jennifer (CKGSB)
Ju, Nengjiu (SAIF)
Li, Canlin (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Li, Haitao (CKGSB)
Liang, Bing (UMass Amherst and SAIF)
Liu, Jun (UCSD and SAIF)
Qian, Jun (SAIF)
Wang, Ashley (Federal Reserve Bank)
Wang, Tan (SAIF)
Wei, John (HKUST)
Yan, Hong (SAIF)
Yan, Hongjun (Yale)
Yu, Xiaoyun (Indiana)
Zhang, Harold (UT Dallas)
Zheng, Lu (UCI and SAIF)
Zhu, Ning (SAIF)
Zhu, Xiaodong (Toronto)