Program Organizing Committee


Conference Co-Organizers

Huining Henry Cao (CKGSB)
Hong Yan (SAIF)
Hong Zhang (PBCSF)

Program Chair:

Sheridan Titman (University of Texas at Austin)

Program Committee:

Billett, Matthew (Indiana)
Carpenter, Jennifer (NYU)
Cong, Lin (Chicago)
Dasgupta, Sudipto (Lancaster)
Garlappi, Lorenzo (UBC)
Han, Bing (Toronto)
Hertzel, Michael (Arizona State)
Hou, Kewei (Ohio State)
Huang, Jennifer (CKGSB)
Ju, Nengjiu (SAIF)
Li, Canlin (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Li, Kai (UBC)
Liang, Bing (UMass Amherst)
Liu, Hong (Washington U.)
Liu, Jun (UCSD)
Qian, Jun (SAIF)
Tang, Dragon (HKU)
Tian, Xuan (PBCSF)
Titman, Sheridan (Texas)
Wang, Ashley (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Wang, Tan (SAIF)
Wang, Zhenyu (Indiana)
Wei, John (HK Poly U)
Yan, Hong (SAIF)
Yan, Hongjun (DePaul)
Yu, Xiaoyun (Indiana)
Zhang, Harold (UT Dallas)
Zhang, Hong (PBCSF)
Zhang, Xiaoyan (PBCSF and Purdue)
Zheng, Lu (UCI)
Zhou, Hao (PBCSF)
Zhou, Guofu (Washington U.)
Zhu, Ning (PBCSF and SAIF)
Zhu, Xiaodong (Toronto)