The Third Row:
Christoph Schiller、Gary Tian、Yu Huang、Tse-Chun Lin、Yonghui Chen、Wei Wu、Miao Zhang、Yu Zhang、Jiang Wang、Nengjiu Ju、Mark Wu、Dongyan Ye、Zilong Zhang、Lei Mao、Zhuo Chen

The Second Row:
Jinyu Liu、Yiqiu Cao、Xiaoyan Wei、Haibing Shu、Anming Zhang、Liyan Yang、Qingquan Cui、Guozhong Zhu、Xian Gu、Xu Chen、Ning Zhang、Tao Jin、Yijun Meng、Honghui Chen、Hui Xie、Tong Yao、Lei Gao、Qiaoqiao Zhu、Hongqian Shi、Jiangze Bian、Yang Deng、Jian Gong

The First Row:
Zhaohui Chen、Chenghu Ma、Harold Zhang、Jun Qian、Shuang Jin、Hong Yan、Huining Cao、Sheriden Titman、Jennifer Huang、Hong Zhang、Chun Chang、Mindy Z.Xiaolan、Alminas Zaldokas